Business

Per incrementar el tiquet mitjà hi ha dues estratègies molt habituals la venda incremental i la venda creuada o cross selling. La venda incremental o up-selling és vendre una versió més cara del mateix producte o servei. La venda creuada o cross-selling és vendre productes diferents complementaris o addicionals de...